Invalidska Mirovina

Ako kod člana mirovinskog fonda nastane potpuni gubitak radne sposobnosti ili djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupna kapitalizirana sredstva na osobnom računu člana mirovinskog fonda mirovinsko društvo će putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti u državni proračun, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će mu odrediti invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kao da je član fonda bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti. 

Ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu za članove obveznih mirovinskih fondova regulirano je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/2014), članak 101. i Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 93/2015), članak 3.