Naknade

Radi pokrića troškova poslovanja, obvezno mirovinsko društvo može sukladno Zakonu, zaračunati sljedeće naknade:
• ulaznu naknada
• naknadu za upravljanje
• izlaznu naknadu

AZ fond naplaćuje nižu ulaznu naknadu.

Sukladno zakonskim odredbama, iz doprinosa uplaćenih u drugi mirovinski stup, društvo može zaračunati najviše 0,8% od tog iznosa kao ulaznu naknadu. Tijekom prve dvije godine članstva, AZ fond svojim članovima naplaćuje naknadu u iznosu od 0,7%, a kroz sljedeće četiri godine je smanjuje za dodatnih 0,05% godišnje.
Najniža ulazna naknada ne može biti niža od 0,5% od uplaćenih doprinosa.

Naknada za upravljanje

Naknada za upravljanje je naknada kojom se pokrivaju troškovi upravljanja imovinom članova fonda. U 2018. godini naknada za upravljanje iznosi 0,363% godišnje, dok se za svaku daljnju godinu stopa naknade umanjuje za 7% u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj godini, zaokruženo na tri decimalna mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,3%. Osnovica za obračun propisana je od strane Agencije i čini ju ukupna imovina fonda  umanjena za iznos obveza mirovinskog fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Naknada se obračunava dnevno, a isplaćuje se Društvu jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada depozitaru

Najviši postotak naknade depozitaru propisuje Agencija na godišnjoj razini. Za 2018. godinu on ne može biti veći od 0,03% godišnje prosječne neto vrijednosti imovine fonda. Prema Ugovoru sa Depozitarom, naknada za 2018. godinu iznosi 0,019% godišnje. Osnovica za obračun propisana je od strane Agencije i čini ju ukupna imovina fonda  umanjena za iznos obveza mirovinskog fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Naknada se obračunava dnevno, a isplaćuje se Depozitaru jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Izlazna naknada

Ukoliko odluči promijeniti fond i istodobno se radi o promjeni mirovinskog društva, prije isteka treće godine članstva, svaki član fonda plaća izlaznu naknadu. U prvoj godini članstva naknada za izlazak iznosi 0,8%, u drugoj 0,4% a u trećoj godini 0,2% od iznosa sredstava na osobnom računu člana fonda. Nakon treće godine članstva u fondu izlazna naknada se ne naplaćuje.

Prilikom promjene kategorije mirovinskog fonda ne naplaćuje se naknada.